Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Настройки за конструиране на армировката на греда.

Задаване на напречно сечение.

Може да се задава различна конфигурация на напречното сечение в зависимост от това дали има и как е разположена плочата по височина. Задаването на напречното сечение става като като се натисне бутона „Сечение“ на основния диалогов прозорец  на командата BM:

%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%81-mcad8

Диалоговия прозорец за задаване на сечение изглежда така:

%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%81-mcad9В този диалогов прозорец се задават всички настройки за чертане на армировъчния план, като настройктие биват графични и конструктивни –  конфигуриране на дължини на закотвяне и застъпване.

Закотвяне на носеща армировка без кука. Lank=n*d Въвежда се дължината на закотвяне. Приетата българска традиция е 40d;

Коефициент за намаляване на закотвянето при кука. Lank=L1+L2=k*n*d Според ЕК2 може да се намали дължината на закотвяне при наличие на кука. Тук се въвежда коефициента за намаляване на общата дължина на закотвяне;

Минимален прав участък при закотвяне с кука. L1=n1*d: Различните нормативи имат своите изисквания. Предоставя се възможност на потребителя да въведе тази стойност, според нормите по които се изчислява проекта;

Минимална дължина на кука. L2=n2*d:  Въвежда се минималната дължина на куката;

Закотвяне на средна армировка. Lank=n3*d: Това е средната армировка която е по височина на сечението и обикновено се проектира при греди с височина H>70 см; Въвежда се n3.

Застъпване на горна армировка. Llap=n4*d:  Дължината на застъпване между горната носеща армировка над опорите и тази в полето. В общия случай над полето е конструктивна и с по-малък диаметър. Тук дължината на застъпване се получава като се умножи n4 с по-малкия диаметър.

Дължина на усилител Lус=к1*Lpole.:   Въвежда се дължината според желанието за покритие на „M-диаграма“. Общоприетото схващане е че (1/4 до 1/3) от дължината на полето са достатъчни;

Разстояние от долна армировка втори ред до опората Lсв=к2*Lполе: Обикновено при по-тежко натоварени греди не всеки армировъчен прът бива закотвян а мин 50% от As. Тезе които не влизат в опората могат да се спрат в зависимост от долният огъващ момент. Тук се указва на какво разстояние от опората спира арировката която не се закотвят. Въвежда се като част от дължината на полето.

Слой на армировка в надл. разрез:  Избира се някой от слоевете които са основни за проекта и се задават в подпрозореца „Слоеве“ на mSetup.

Цвят на армировка в надл. разрез:  Избира се някой от цвета с който да се начертае армировката в надлъжния разрез. Обикновено е се чертае малко по-тънка за по-добра четимост.

Максимална стъпка на стремена: След разреждане може да се получи недопустимо висока стъпка на стремената. По тази причина се предоставя възможност на потребителя да да ограничи максималната стъпка като процент от височината на сечението. Според българските традиции smax=0.75Hгр.

Зона на стремена без разреждане: Задава се зоната като процент от светлата дължина на полето, при която стремената не се разреждат. Обикновено е (1/3-1/4)Lполе;

Увеличаване на стъпката след разреждане: В зоната в която се разреждат стремената стъпката е по-голяма. Тук се задава множител с който се умножава въведената стъпка. Обикновено е 1,5 или 2

Брой на стремена в надл. разрез: Избира се колко стремена да се чертая в надл разрез. Избора е от 1 до 10;

Стремена в надл разрез: При включена отметка чертае стремена в надлъжния разрез;

„S“-ове в надл. разрез:  При включена отметка чертае „S“-образна армировка в надл разрез;

Н.С.  в средата на полето :  При включена чертане напречно сечение през средата на полето – вижда се двата реда долна армировка (ако има) и горната монтажна армировка;

Н.С.  в десен край на поле : При включена чертане напречно сечение в десния край на полето – вижда се само долната армировка която се закотвя и горните усилители;

Вмъкване на символ за сечение:   При включена отметка вмъква символ за напречно сечение;

Надписване на армировка в надл.  разрез:   При включена отметка надписва и броят на армировката в надлъжния разрез;

Вмъкване на позиции:   При включена отметка вмъква отметка за номер на позиция;

Количествена сметка:   При включена отметка надписва количеството:

  • Бетон – умножава се дължината на гредата по правоъгълното напречно сечение. Не се отчита плочата.;
  • Кофраж:  Умножава се дължината на гредата по  част от периметъра на сечението – долната страница и сраничните без плочата;
  • Армировка: Общата армировка;
  • Коефциент на армиране: Получава се от израза к=армировка/бетон. Варира в зависимост от това дали се отчита армировката във възела „греда-колона“

Отчита бетона при възела „греда-колона“:   При включена отметка, общия бетон за колоната и гредата се отчита като количество бетон. Важно е защото вклияе върху коефициента на армиране.