Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

ArmLabelM – надписване на множество избрани армировъчни пръти.

ArmLabelM – надписване на армировка , която е вече изчертана

Използвайки инструмента за надписване на армировка се получава бързо и най-вече вярно надписан чертеж. Достатъчно е само наличието на правилно  начертани армировъчни пръти които са в слоя за армировка зададен в подпрозореца за слоеве на mSetup. Така се пести първо време за надписване, и после време за проверка.  Потребителя избира дали да се надписва с обикновен текст или с оразмерителни линии.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: Arml  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Надписване на дължините на единичните огъвки и общо описание на армировка от типа на 22N8x365/15. Диаметъра и стъпката се задават. При наличие на оразмерителна линия която пресича армировката броят се изчислява.

Резултат от изпълнение на командата:

Преди използване на командата:Надписване на армировка с Arml от mCAD22

След използване на командата:Надписване на армировка с Arml от mCAD11

Видео

Разпределение на обектите по слоеве.

Новите обекти които създава командата ArmlabelM са текстове. Те приемат следните характеристики:

  • Слой – зададения като основен слой в подпрозореца „Слоеве“ на  mSsetup;
  • Цвят – текущия за AutoCAD;
  • Текстов стил – зададения като „Текстов стил на основен текст“ в mSetup;
  • Височина  – зададената като „Височина на основен текст“ в mSetup;

При желание текста да изглежда по различен начин, се променя някоя от тези настройки.

Въвеждане на входни данни.

Входните данни се задават чрез следния диалогов прозорец:
Линия / Полилиния: избира се какъв обект е начертаната армировка.

Зона / Цял чертеж: Дали да се надпише само част от чертожната област или всички армировки във отворения чертеж.

Брой:  Задава се брой, който с който ще се напишат всички армировки. Възможно е да се зададе произволен символ. Командата може и сама да изчисли броят, ако има налична дименсионна линия която пресича армировката. В пресечната точка трябва да има блок който се казва „zona“. Оразмерителната линия трява да е със стил за зона зададен в mSetup.

Диам Задава се диаметъра на армировката. Потребителя избира или само армировките с еднакъв диаметър или всички. При избор на всички, после могат да се редактират с командата ArmEdit. Диаметъра се въвежда в mm;

Стъпка:  Стъпка – служи чисто графично за изписване, както и за изчисляване на броят. Стъпката се въвежда в cm;

Надписва  дължини:  При включена отметка надписва  дължината на всяка огъвка на армировката; Възможно е надписите да са ор. линии или текстове, като това се задава в mSetup.

Надписва  осн. текст:  При включена отметка се изчертава и основния текст – 22N8x255/15 .Бройката и дължината се изчисляват. Диаметъра и стъпката са съгласно въведените.

Вмъква позиции:  При включена отметка включва блок с позиция. Блока е дефиниран във файла , който се съдържа в инсталационната директория и се казва“C:\mcad\POS_PS.dwg„. Може да се редактира от там.

Начална позиция:  Указва се позицията от която да започва надписването;

Начин на действие.

След стартиране на командата се въвеждат данните в диалоговия прозорец.

При натискане на бутона ОК, ArmLabelm избира всички линии (обекти „LINE“ в AutoCAD) в слоя за армировка зададен в „Слоеве“ на  mSetup„. Множеството избрани линии се групират на база общите им върхове. Ако два върха не съвпадат, а  са на разстояние Δ между тях, то се приема че съвпадат  ако Δ< „точност на изчертаване“, зададен в полето закръгление на mSetup

Всички дължини могат да се закръглят на 0,1,5 в зависимост от критерия въведен в  „Закръгля на …(см)“, зададен в полето закръгление на mSetup.

Текстът за определяне на армировката по подразбиране се чертае под най-дългата огъвка от армировката.

При наличие на блок (кръгчето начертано при пресичането на армировка и оразмерителна линия), ArmLabelm го намира и намира съотватната му оразмерителна линия, от която прочита стойността и. Така е получена дължината и от въведената стъпка се получава броят на армировката, както в дясния пример на долния чертеж. Ако няма блок се надписва броят въведен в диалогоят прозорец при стартирането на командата

Надписване на армировка с Arml от mCAD4Броят се получава като разстоянието разделено на стъпката. Дали ще се закръгли нагоре или надолу зависи от граничната стойност попълнена в полето „D5..закръгля надолу при“, от mSetup.  В случая на чертежа броят е равен на 145,5/15=9,7 бр. При зададена гранична стойност от 0,5 се закръгля нагоре. При зададена гранична стойност 0,8, би се закръглило надолу, тъй като остатъка от делене  0,7 е по-малък от граничната стойност.

Пример:

Показани са няколко примера при едни и същ начертан армировъчен прът и еднакви входни данни.

Настройки в  mSetup:
Закръгленя на (см)=5сm
„D5…закръгля надолу при“ = 0,5
Надписване на армировка с Arml от mCAD5

Настройки в  mSetup:
Закръгленя на (см)=1сm
„D5…закръгля надолу при“ = 0,5
Надписване на армировка с Arml от mCAD6

Настройки в  mSetup:
Закръгленя на (см)=1сm
„D5…закръгля надолу при“ = 0,8Надписване на армировка с Arml от mCAD7

Настройки в  mSetup:
Toчност на изчертаване = 0,2 чертожни единици
Toчност на изчертаване = 10 чертожни единици

Надписване на армировка с Arml от mCAD8Когато има малко разстояние между два върха,което би се получило при невключен SNAP, или просто поради бързане и невнимание, е възможно ArmLabelM да приеме че двата върха съшадат. Разстоянието между дясната и долна огъвка на горния чертеж е 5 чертожни единици. В първият случай е зададен толеранс 0,5 Ч.Е. и за това се приемат като две отделни армировки. Във втория случай е зададен по-голям толеранс – 10 Ч.Е., при което се приема че всички линии принадлежат към една армировка, независимо че нямат общи върхове.

Всички команди от Група4 – Още команди за армировка: