Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Подпорни стени.

Подпорните стени са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават неикономични. Най-честата им употреба е при терасиране на наклонен терен и при защита на пътно съоръжение. Сравнително елементарни са както за изчисление, така и за изпълнение. Задачата за подпорни стени със своята близо 300-годишна история е една от първите геотехнически задачи.

1. Проектиране на подпорни стени

Задачата за проектиране на подпорните и укрепителните съоръжения е свързана с няколко етапа на работа, които включват:

  • определяне (избор) на строителни височини, което се диктува от технически, икономически,естетически и други мотиви;изясняване на големините и разположението на полезните товари;
  • установяване на физико-механическите характеристики на почвите встрани и подсъоръженията;
  • избор на типа на подпорното съоръжение и формата на напречното сечение, вкл. приемане на начални размери и дълбочини на фундиране (при стените от шпунтов тип -забиване);
  • определяне на земния и водния натиск;
  • проверки за сигурността на съоръжението – доказване или отказ от първоначалните, респ.определяне по итерационен път на подходящи, размери.
  • представяне на проектните решения в графичен вид, необходим с оглед на изпълнението.

2. Видове подпорни стени

Има различни видове подпорни стени, бетонни, каменни, тухлени. Най-разпространени са бетонните стени поради факта, че бетона е устойчив материал за случая и притежава необходимата носеща способност. На фиг.1 са представени няколко вида подпорни стени : ъглови конзолни безребрени, ъглови конзолни оребрени, ъглови с обелкчаващи конзоли, ъглови анкерирани, подпорни стени на пилотна рамка;Фиг.1 – видове подпорни стени: ъглови конзолни безребрени, ъглови конзолни оребрени, ъглови с обелкчаващи конзоли, ъглови анкерирани, подпорни стени на пилотна рамка;

2.1  Тежки подпорни стени

Тежките бетонни подпират почвата със своето собствено тегло, което обаче предполага голямо количество излят бетон. По тази причина те биват изоставяни в миналото и вече голяма част от проектантите се ориентират към леки конзолни стени.

Фиг.2 – видове сечения на тежки подпорни стени

Тежки стени могат да се видят по протежение на по-старите ЖП съоръжения когато икономията, не е била основна цел а проектирането на този вид съоръжения.

2.2 Леки подпорни стени

Леките стени работят със т.нар. конзола върху която стъпва почвен масив който служи като противотежест.

Фиг.3 – видове сечения на леки подпорни стени

Леките подпорни стени са най-разпространиения вид подпорни стени. Особеното при тях е, че една част от почвата върху задния отстъп, тежи върху стената и това и пречи да се преобърне. Обратния насип зад стената бива моделиран по различен начин но най-често се изпълнява от несвързан материал с висок ъгъл на вътрешно триене. При наличие на подпочвени води се изпълнява специален дренаж и отвори наречени „барбакани“

Фиг.3 – Дренажни устройства при ъглови подпорни стени

При изпълнението на монолитните подпорни стени няма нищо особено. Спазват се установената практика за строителство на монолитни конструкции.

Фиг.4 – Етапи от изпълнение на ъглова подпорна стена

2.3 Подпорни стени върху пилоти.

При необходимост от по-високи подпорни стени и големи натоварвания се налага подпорната стена да се изгради върху пилоти. Това се налага тъй като контактната повърхност под основната плоскост на стената няма достатъчна способност да понесе напреженията от хлъзгане.  Изчислението на този тип стени е по-сложно и изисква консултация с геотехнически инженер.

Фиг.5 – Проектиране на подпорна стена на пилоти за подпиране на свлачище. а) Прието бетонно сечение. б) изчислителен модел по земнореактивен метод.

Има различни методи на изчисление в случай е показан метод при който земната основа се замества с пружинни опори. Това е метод по-точен от всички ръчни методи, но не достатъчно точен както метода на крайните елементи.

Фиг.6 – Армировка на подпорна стена на пилоти.

При конструирането на армировката трябва да се отчетат всички товарни състояния, както и технологични неточности. Не рядко терена не е заснет дорбе или пилотите са изпълнени с отклонение от 5-10 см поради различни причини.

Фиг.7 – Етапи от изпълнение на подпорна стена на пилоти

Този вид подпорни стени са „тежката“ артилерия в защитата на свлачища. Относително скъпи но и ефикасни. На снимката се вижда колко е висок откоса който трябва да се защитава – около 30-50 м.


Тази страница представя обобщена информация. За консултация или заявка на проект формата за контакт.