Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

BM – армировъчен план на греда.

BM – армировъчен план на греда

Командата за изчертаване на греда BM изчертава армировка на греда , показана в надлъжен профил по зададени геометрични размери, диаметри и стъпка на армировката. Има възможност да чертае насадени греди/колони, да се настройват всички застъпвания закотвяния, графично представяне. Чертае напречно сечение, както и показва количествена сметка.

Стартиране на командата:

 • от клавиатурата: BM  (или промененото mSetup -> Команди)
 • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата се използва за изчертаване на армировъчен план на греда.

Резултат от изпълнение на командата:

%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%81-mcad1Видео 1    Видео 2    Видео3     Видео 4

След изпълнение на командата е начертан армировъчен план на греда със сечения и количествена сметка. За възможностите за настройка виж по-долу.

Разпределение на обектите по слоеве.

Всички обекти се чертаят в предвидените за тях слоеве, зададени в подпрозореца „слоеве“ на mSetup;

 • Контура на гредата в слоя за бетон;
 • Армировката в слоя за армировка;
 • Текстовете за надписи в слоя за Oсновен текст; Височината на буквите е зададената  полето „Височина на основен текст“ в mSetup;
 • Текстовете за заглавия в слоя за Заглавен текст; Височината на буквите е зададената  полето „Височина на заглавен текст“ в mSetup;
 • Оразмерителните линии в слоя за оразмерителни линии;
 • Символите за позиция и сечения се вмъкват от предварително начертани. Дефинициите се намират във файловете:
  • C:\mcad\pos.dwg
  • C:\mcad\sec.dwg

Въвеждане на входни данни: 

Основния диалогов прозорец има следния вид:

%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%81-mcad5

Име на гредата Задава се име на гредата. Това може да стане по два начина:

 • Чрез написването му;
 • Чрез избор на бутона „Име“ , който извежда следното съобщение на командния ред: „Посочете името на гредата в кофражния план:“ – изисква се от потребителя да избере текст в който е написано името на гредата;

Позиции започват от  Попълва се първата позиция от която да започват армировките на армировъчния план;

Сечения започват от: Попълва се номера от който да започват всички символи  и надписи за сечения;

Позиции и сечение започват от 1:   При включена отметка всички позиции и надписи за сечения започват от 1. При изключена отметка се въвеждат стойности в предните две полета. При чертане на последователни чертежи, програмата започва от последния номер на предната греда.

Общ брой на полетата: Въвежда се броят на полетата. При  избор на редица от оразмерителни линии броят се сменя автоматично; Диалоговият е различен за греди до 7 полета и за греди над 7 полета. Сменя се автоматично при смяна на броят.

Височина на гредата:  Въвежда се височината на гредата. (от долен ръб греда до горен ръб плоча);

Широчина на гредата:  Въвежда се широчината на гредата;

Височина на плочата: Въвежда се височината (дебелината) на плочата;

Важно: Въвеждането на данните за трите полета може да стане по няколко начина:

 • Въвеждане на цифра;
 • Чрез бутона за бърз избор, ситуиран до всяко от полетата за вход:
  • При избрана отметка „разстояние“ бутоните за бърз избор измерват разстояние от чертежа
  • При избрана отметка „Ор. Линия/ Линия“ бутоните за бърз избор посочват линия или оразмерителна линия, от която взимат разстоянието. При взимане на разстояние от оразмерителна линия, се избира текста. Ако оразмерителната линия е пренаписана ще настъпи грешка;
Разстояние                    Ор. линия/Линия:  

 • При включена отметка „Разстояние“ бутоните за избор на размери от чертежа  избират разстояние.;
 • При включена отметка „Ор. линия/Линия:“ бутоните за избор на размери взимат размерите от оразмерителна линия или линия;

Бутон за бърз избор „Ор. линии по „X“:   посочва се редица от оразмерителни линии с които са котирани всички светли размери на колони и полета. Програмата автоматично ги сортира според тяхната „X“ – координата, и попълва полетата. Сменя и броя на полетата. Удобно е за греди които са хоризонтално разположени в кофражния план.

Бутон за бърз избор „Ор. линии по „Y“:   посочва се редица от оразмерителни линии с които са котирани всички светли размери на колони и полета. Програмата автоматично ги сортира според тяхната „Y“ – координата, и попълва полетата. Сменя и броя на полетата.

Бутони К1 П12…К8: Бутони за бърз избор на разстояние:

 • К1 – въвежда разстояние на колона 1
 • П12 – въвежда разстояние на първото поле (между колона К1 и К2)

…..

 • К8 – въвежда се размера на колона 8

Размерите на тези елементи може да се въведат и от полетата чрез написване на размерите;

 •   В първия ред от полета се се въвежда се напречната армировка във формат 12.15 – означава 12/15 (програмата автоматично ще го пренапише). От падащото меню се избира срезност на стремената.
 •  „Р-не“ – съкратено е от разреждане. На втория  ред се намират само отметки с текст П1, П2…П7 – При зададена отметка стремената ще се разредят на двойно по-голяма стъпка. Mаксималната стъпка се задава в „Настройки“
 • „Ф/N“ – избира се дали стремето да е от „основна армировка“ или от „второстепенна армировка“ (по подразбиране Ф/N).  Символа се  задава се в подпрозореца „Арм“ на mSetup.

Важно: Напречната армировка във формат 12.15 – означава 12/15. Програмата го пренаписва;

В този сектор от диалоговия прозорец има три реда с полета за въвеждане на данни:

 • На горният ред се въвежда горната армировка, като всяка клетка за вход е описана:
  • К1г – горна армировка над колона K1;
  • P12г – горна армировка в полето (в общия случай  монтажна);
  • К2г – Горна носеща армировка над първата вътрешна колона;
  • П23г……………..П78г;
  • К8г – Горна армировка над последната колона;
 • На средния ред се въвежда армировката която не влиза в опорите  и не се закотвя;
 • На долния ред се въвежда носещата армировка за всяко сечение (Първи ред) – армировката която влиза в опорите и се закотвя.
  • П12д – Долна армировката за първото поле, между колони K1 и K2;
  • П23д……………..П67г;
  • П78 – Долна армировката за последното поле, между колони K7 и K8;
 • Армировка по височина на сечението против съсъхване:   въвежда се средната армировка. Трябва винаги да се четно число;

Важно: Надлъжната армировка  се въвежда във формат 3.14 – означава 3N14. Програмата го пренаписва. Прието е че носещата армировка се надписва със символа за основна армировка зададен в подпрозореца „Арм“ в mSetup;

Функционални бутони.

Диалоговия прозорец разполага с няколко бутона в които могат да се въведат различни настройки ли данни:

Настройки   Сечение   Вт. Греди   Зануляване   Помощ   Save As   Open

 Чертане на греда с повече полета: 

Командата BM поддържа два диалогови прозореца:

Въвеждане на данни за греда до 7 полета:

%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%81-mcad5

Въвеждане на данни за греда до 12 полета:

%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%81-mcad3

Превключването между двата диалогови прозореца става със смяната на броя на полета.  При брой n=1÷7 се визуализира първия прозорец. При  n=8÷12 – вторият;

ЧЕРТАНЕ НА  ГРЕДА НА ЕДИН ОТВОР.

Възможно е да се изчертае и проста греда във два варианта според изискванията на потребителя. В  първият случай, има три горни армировки – усилена горна армировка и малка натискова в полето. Във вторият вариант е изчертана само една горна армировка.BM8Задава се като в полето за усилители се зададе нула, или не се задава нищо:BM9

Вашият коментар