Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

RCHEK – Проверка на армировъчен план и подробна спецификация на армировката.

RCHEK – Проверка на армировъчен план

С този инструмент може да се:

 • Проверят и коригират  всички дължини на армировка и общата сума на армировъчни пръти от армировъчен план.
 • Да се направи подробна спецификация.

Стартиране на командата:


 • от клавиатурата: RCHEK (или името което е зададено в mSetup -> Команди)
 • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:


Командата  RCHEK променя слоят на грешно надписаните армировки. При маркиране на цял армировъчен чертеж проверява съответствието на дължината на армировката и надписания над нея текст. Не зависи от това в какви единици е чертан чертежа.  Използва се също и за изчертаване на таблица с подробна спецификация на армировката.

ВАЖНО: Не е необходимо чертежът да е направен със специален софтуер за да се направи фигурна спецификация. Единственото необходимо е армировъчните пръти да са изчертани като полилиния и надписани с оразмерителни линии.

Резултат от изпълнение на командата:


Rchek1

 • В първият случай е маркирана дължината като грешна;
 • Във вторият случай е пренаписана дължината;
 • В третия случай е маркирана линията, защото и липсва съответен текст;

Тази команда изчертава и подробна спецификация която изглежда по следния начин:

Подробна спецификация с mCAD

Автоматично изчертаване на подробна спецификация.

Разпределение на обектите по слоеве.


При изпълнение на опцията за проверка на армировката:

 • Тази команда създава линии които свързват текста с предполагаемата армировка на която принадлежи. Слоят е „Defpoints“;
 • Променя слоя (в слоя за изтриване зададен mSetup.) на грешно написаните текстове;
 • Всички текстове в таблицата на фигурна спецификация са в слоя за текст. Линиите на таблицата са в слоя за символи;

При изпълнение на опцията за подробна спецификация (създадената таблица):

 • Всички линии са в слоя за символи зададен mSetup;
 • Всички текстове са в слоя за текст зададен mSetup;
 • Армировката е в слоя за армировка;

Въвеждане на входни данни. 


Данните се въвеждат в следния диалогов прозорец:Настройки на командата за подробна спецификацияОбект (линия/полилиния): Избира се как са начертани армировъчните пръти – дали с отделни линии или с полилинии.

Надпис:  Избира се как са начертани дължините на всяка огъвка от армировъчния прът.

Към момента пълната функционалност е развита за Полилиния и Оразмерителна линия

Проверка на армировка.

В първия набор от настройки се прави проверка на вече изчертаните армировъчни пръти.

Проверка на армировкатаПроверява армировката: При включена отметка се активира панела за проверка и програмата извършва проверка на дължините и дали общата сума е коректна

Rchek коригира:

Брой:  При включена отметка се коригира общия брой. За целта е необходимо срещу всеки армировъчен прът да има оразмерителна линия за зоната на армировката. В пресечната точка на оразмерителната линия и армировката е необходимо да има символ който да е  блок с име „zona“. Оразмерителната линия е необходимо да е в стила за зона, зададен в mSetup.

Сума: Проверява сумата от размерите на всички огъвки и ги сравянява с надписа. Има възможност да се сравнява дължината на полилинията с общата сума.

Толеранс: Задава се допуск при който разликата между всички суми и общата сума не е грешка. Пример ако имаме прът с две огъвки от 580 см и 18 см то общия размер е 598 см. Сумата обикновено се закръгла на 5 см или ще бъде надписана като 600см. Разликата между 600 и 598 е 2 см. При толеранс 1 см ще се отчете като грешка. При толеранс 3 см няма да се отчете като грешка.

Сравнява дължина със:

Надписи:  При избор на тази опция, командата сравнява общата сума със сумата от надписите на всички огъвки. Винаги е препоръчително да се използва този вариант

Полилиния: При избор на тази отметка командата сравнява общата сума с дължината на полилинията.

Подробна спецификация.

При избор на втория набор от настройки програмата изчертава таблица с фигурната спецификация на армировката.

Подробна спецификация с mCAD

Панел за задаване на настройки в командата за подробна спецификация.

Изчертаване на таблица: При включена отметка изчертава таблица с фигурна спецификация.

Вмъкване на позиции: Тук имаме три избора.

 • Вмъква – вмъква позиции срещу всеки армировъчен прът. Всеки армировъчен прът е една позиция.Еднаквите не се сумират. Броят на позициите е равен на броя на наличните армировъчни пръти;
 • Не вмъква не вмъква позиции;
 • Налични Ако вече има позиция в близост до армировъчния текст програмата я открива и я копира в таблицата;

Начална позиция: По подразбиране се почва от едно. Има опция да се избират зони с армировка или прът по прът. Така програмата автоматично увеличава поредния номер и всеки следващ прът се изчертава на края на на таблицата с фигурна спецификация.

Мащабен фактор: Указва се размер на колоната от таблицата в която ще се изчертава армировката. Не необходимо да е много повече от 12 м.

Копира осн. текст: При включена отметка текста с описание на армировката се копира в таблицата. Слоя автоматично се променя на Defpoints.

Вмъкване на позиция като: 

 • Блок – При избор на тази опция в таблицата поредния номер бива описан с блок с име „POS_PS„. Този блок е наличен в системната директория на na programata C:\mCAD; Този вариант е препоръчителен защото при вмъкване/изтриване дори и на една армировка, може да се коригират позициите с командата IRP;
 • Текст При избор на тази опция в таблицата поредния номер бива описан с текст. Това е по-лошия вариант тъй като не може да се използва командата IRP;

Тази команда позволява различно оформление на таблицата Може да се избира последователността и броя на колоните. Изборът е между: Позиции, Форма, Брой, Диаметър, Ед. Дължина, Стъпка, Общ. Дължина и Тегло

Колона 1…Колона8 :  Избира се една от възможните опции да се опише в съответната таблична колона. Възможностите са:Позиции, Форма, Брой, Диаметър, Ед. Дължина, Стъпка, Общ. Дължина и Тегло

Ш-на : Избира се ширина на съответната колона.

Начин на действие.


I.Проверка на армировката (текст и линия)

При стартиране на командата  потребителя  трябва да избере област на действие. При натискане на клавиша ENTER се избира цялата чертожна област. Командата  избира всички линии от които са в слоя с армировка, и всички текстове в слоя за Основен текст. Чрез критерии за отстояние и ъгъл командата прави връзка между линия и прилежащ и текст.   Изчертава се линия (на чертежа е с цвят магента) която е в слоя defpoints. Когато дължината на линията не съответства на надписа на текста командата премества текста в слой за временни обекти зададен в mSetup.  Ако на някоя линия не е намерен съответен текст командата премества линията в слоя за временни обекти.

Rchek7

II.Проверка на армировката (полилиния и оразмерителна линия)

Kъм момента командата е най-добре развита за работа с полилинии и оразмерителни линии.
Тъй като размерите на всяка огъвка са изчертани с оразмерителни линии, то те се приемат за верни. За това се проверява само текста който е описателен, в показания случай 25N8x625. Проверката се състои в това да се сравни сумата от дължините на всички огъвки (25+260) и да се сравни до колко отговаря на сумата , в случая 625см. При грешка се сменя слоя на текста. Ако няма наличен текст  за някоя огъвка се изчертава линия в слоя за изтриване. Това е индикация, че на огъвката няма съответен текст, и няма да се изчертае коректно в таблицата за подробна спецификация.Командата проверява също и броят. Ако В случая се сравянва 2*6,66 с описания брой на армировъчните пръти. Ако има грешка се сменя слоя на текста. Необходимо е оразмерителната линия да е с оразмерителен стил за зона указан в mSetup. В Общата точка между ор. линия и армировка трябва да има блок със име „zona“.

В програмата е създаден алгоритъм в който се приема че текста е разболожен близо до огъвката с най-голяма дължина. По една или други причина може да не е изпълнен този критерий и за това се изчертава една линия в слой „Defpoints“ между текста и полилинията. Това е знак, че програмата ги асоциира като свързани. Възможно е текста да се асоциира с друга полилиния и ще се приеме за грешно. Редно е да се огледа чертежа след изпълнение на командата.

III. Фигурна спецификация

Пример 1 –  изчертаване на таблица с вмъкване на позиции и копиране на „основен“ текст в слой defpoints

Пример 2 –  изчертаване на таблица с вмъкване на позиции и копиране на „основен“ текст в слой defpoints при различно зададени колони. В случая е показана и стъпката.

Пример 3 –  изчертаване на таблица без вмъкване на позиции и без  копиране на „основен“ текст.В случая са показани само 4 колони от всички възможни.

Всички команди от Група4 – Още команди за армировка:


Вашият коментар